1.Trên ứng dụng điện thoại

Bạn có thể kiểm tra phương thức đăng nhập bằng cách ấn vào “Tôi- Hồ sơ”

2.Trên trang web

Bạn có thể kiểm tra phương thức đăng nhập bằng cách nhấp chuột vào Hồ sơ

*Hãy ghi nhớ rằng đăng nhập thông qua email/mật khẩu, Google, Facebook, AppleID và Huawei sẽ tạo ra 5 tài khoản khác biệt. Nếu bạn muốn thay đổi phương thức đăng nhập, vui lòng liên hệ tới đội ngũ hỗ trợ (hi@lingodeer.com) và chúng tôi sẽ giúp bạn xử lí.