Nếu bạn muốn thay đổi phương thức đăng nhập LingoDeer của bạn, vui lòng liên hệ tới đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi (hi@lingodeer.com) và chúng tôi sẽ giúp bạn xử lí. 

 

Vui lòng lưu ý:

1. Phương thức đăng nhập chỉ có thể đổi thành email/mật khẩu.

2. Email mới phải hợp lệ và chưa kết nối với LingoDeer trước đó. 

3. Đăng nhập thông qua email/pasword, Google và Facebook sẽ tạo ra 3 tài khoản khác biệt. 

 

Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn trả lời về:

Email cũ:

Email mới: