Gói đăng kí LingoDeer được kết nối với tài khoản LingoDeer của bạn. Việc chia sẻ gói thành viên hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, nếu như bạn không ngại chia sẻ dữ liệu tài khoản, tiến trình học tập và số liệu thống kê với những người dùng khác.