Thao tác cài đặt lại tiến độ học chỉ có thể thực hiện trên ứng dụng điện thoại. 

Để thiết lập lại, hãy đến Tôi – Hồ sơ – Cài đặt – Cài đặt lại Tiến độ học và bạn đã hoàn thành!