Có, bạn có thể truy cập LingoDeer trên thiết bị iOS và Andrioid nếu như bạn đăng nhập vào đúng tài khoản cũng sư sử dụng cùng một phương thức đăng nhập.