“ข้อสอบข้าม” ใช้เพื่อข้ามไปยังบทเรียนถัดไป หากคุณมั่นใจพอ อยากวัดตัวเองก่อนหรือหลังทบทวนเนื้อหา หรือรู้เนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มบทเรียนนั้น ๆ แล้ว ก็สามารถทำข้อสอบข้ามเพื่อเข้าสู่บทเรียนกลุ่มถัดไปในคอร์สได้ทันที ถ้าไม่ผ่านก็ลองใหม่ได้!